Про кафедру

Кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів

1. Анотація про діяльність кафедри.

Кафедра готує бакалаврів та магістрів (за професійним та науковим спрямуванням) денної, заочної та прискореної форм навчання за освітньою програмою підготовки (спеціалізацією) “Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів” – однією з найбільш конкурентоспроможних спеціалізацій технічних вузів України.

Підготовка фахівців здійснюється на основі комп’ютерних технологій в сфері автоматизованих систем керування (загалом електротехнічних комплексів). Кафедра має найвищий IV рівень акредитації та здійснює підготовку докторів філософії.

Випускники спеціалізації готуються для проектування, дослідження та експлуатації електромеханічних систем автоматизації об’єктів різних галузей промисловості, транспорту, муніципалітетів, сільського господарства та інших сфер діяльності на основі електронно-механічних пристроїв з комп’ютерним керуванням.

Близько 60% виробленої в світі електричної енергії перетворюється за допомогою електромеханічних систем автоматизації та електроприводів в механічну енергію руху різних об’єктів у найширших сферах діяльності людини. Завдання керування рухом електроприводів потребує застосування новітніх кібернетичних  методів керування і комп’ютерно-інтелектуальних електромеханічних систем автоматизації.

2. Напрям діяльності кафедри.

Випускники кафедри займаються розробленням, дослідженням, експлуатацією та обслуговуванням електротехнічних систем за напрямками:

 • Інжиніринг – надання послуг (виконання робіт) із складення технічних завдань, проектних пропозицій, проведення наукових досліджень і техніко-економічних обстежень, виконання інженерно-розвідувальних робіт з будівництва об’єктів, розроблення технічної документації, проектування та конструкторського опрацювання об’єктів техніки і технології, надання консультації та авторського нагляду під час монтажних та пусконалагоджувальних робіт, а також надання консультацій, пов’язаних із такими послугами (роботами);
 • автоматизація електромеханічних систем – системи автоматизації в промисловості (технологічне обладнання, автоматизовані лінії, гнучкі виробництва), будівлі (системи «розумний дім», керування кліматом, освітленням, доступом і аварійний захист), комунальне господарство (насосні станції, теплові пункти, ліфти), сільськогосподарське виробництво.

Основними напрямами діяльності кафедрі є:

 • розроблення теоретичних основ оптимального керування електромеханічними системами циклічної дії (підйомні машини, одноківшеві та багатоківшеві екскаватори, багатоцільові маніпулятори) з використанням фаззі-контролерів та нейронних мереж;
  • створення та впровадження технічних засобів енергозбереження в промисловості та комунальному господарстві, на основі регульованого електроприводу змінного струму;
  • розроблення системи управління активною потужністю виробничих та енергетичних систем;
  • інтелектуалізація технологічних процесів  в енергетиці;
  • створення системи маркування електрообладнання побутового призначення;
  • створення системи національних стандартів у сфері енергозбереження та енергетичній галузі.

3. Переваги та особливості кафедри.

На кафедрі працюють 6 докторів технічних наук і 12 кандидатів технічних наук.

Кафедра пишається своїми випускниками, серед яких: заступник керівника управління енергетичної безпеки апарату Ради національної безпеки та оборони України Ю.І. Шульга, Президент концерну «Київпідземшляхбуд», депутат Верховної Ради V скликання Д. Й. Андрієвський, заступник Міністра вугільної промисловості України А.В. Корзун, канд. техн. наук, лауреат державної премії В.І. Кот, директор Інстуту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ КПІ, д.т.н., проф. Праховник А.В.,  сотні докторів та кандидатів технічних наук, міністри, директори наукових інститутів, керівники промислових підприємств, заводів, фірм.

Матеріальну основу кафедри автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів складають за спеціальністю кафедри 7 спеціалізованих лабораторій навчального процесу. Дві лабораторії є комп’ютерними класами для моделювання електромеханічних процесів та систем автоматизованого проектування, дві спеціалізовані аудиторії, кабінет курсового та дипломного проектування, інформаційний центр, аспірантська та магістерська, кабінет завідувача кафедри, викладацька та кабінет завідувача лабораторіями. Загальна площа всіх приміщень кафедри становить 1094 кв. м.

Лабораторії кафедри  обладнані приладами, отриманими від організацій-партнерів кафедри: ABB Ukraine, СВ Альтера Київ, Еbm-papst, «ETI», «Венед», Grundfoss, Hitachі, ЕвроТерм «Інтерелекомплект», IT-Solution, ТОВ «АксіонаГлобал Україна» та ін.

Введено в дію сучасні лабораторії: автоматизації технологічних процесів № 413 (72 кв. м.) фірми  СВ Альтера Київ, комп’ютерного моделювання процесів та систем № 416 (108 кв. м.) компанії IT-Solution

Колектив кафедри активно працює над модернізацією навчальних лабораторій. За останні \ рокі створено 10 нових лабораторних стендів, на яких студенти кафедри можуть працювати з сучасними зразками перетворювальної техніки та засобами автоматизації, досліджувати сонячні батареї.

У користуванні студентів є більше 50 персональних комп’ютерів.

Кафедра підтримує контакти з провідними фірмами, які спеціалізуються на випуску електротехнічного обладнання: Сіменс, СВ Альтера Київ, ABB, SchneiderElectric, Nord, ДТЭК, ETI», «Венед», Grundfoss, Nuvoton, Lovato, Hitachi, EATON та багато ін. Кафедра має тісні зв’язки з промисловими підприємствами та науковими установами.

4. Сучасне навчання.

Унікальність навчання на кафедрі автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів за освітньою програмою «Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів» полягає у можливості для здобувачів вищої освіти:

 1. Навчання за програмами подвійних дипломів у закордонних закладах вищої освіти – партнерів.

 2. Брати участь у програмах академічної мобільності (зокрема, Еразмус+).

 3. Проходити практику за кордоном.

4. Отримувати знання через відвідування лекцій іноземних викладачів або викладачів кафедри, які беруть участь у програмах академічної мобільності, проходять науково-педагогічне стажування у закладах вищої освіти-партнерах за кордоном і навпаки.

 5. Отримувати знання зі спеціальності англійською мовою (додатково) у разі вивчення компонент освітньої програми від викладачів, які отримали сертифікати про рівень володіння нею не нижче В2.

6. Отримувати фахові консультації від представників державних органів влади, представників підприємницьких структур тощо під час екскурсій установ і організацій.

7. Брати участь у наукових форумах, Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях, а також міжнародних освітніх проектах.

На базі кафедри діє студентський науковий гурток «Потенціал». Студентами гуртка розроблені:

1. Стенд перевірки справності елементів перетворювача частоти.

2. Стенд дослідження режимів електродвигуна в процесі керування від перетворювача частоти.

3. Стенд дослідження енергетичних режимів насосної установки з використанням перетворювача частоти.

4. Стенд дослідження енергетичних режимів вентиляторної установки з вентильним двигуном.

5. Стенд дослідження енергоефективних режимів асинхронного електропривода з напівпровідниковими перетворювачами.

6. Принтер 3D.

5. Працевлаштування.

Головними підприємствами працевлаштування є інститут Електродинаміки НАН України, інститут Енергетики та автоматики «Енергія» НТУУ «КПІ», АНТК ім. О.К. Антонова, “Національна енергетична компанія “Укренерго”, ВАТ “КИЇВМЕТАЛОПРОМ”, Проектний інститут сталевих конструкцій ім. Шимановського, ООО Еbm-papst, ООО “ETI Україна”, ТОВ “СП Дакпол”, ДП «Сіменс Україна», АББ в Україні, Відкрите акціонерне товариство”Словянський завод високовольтних ізоляторів, ТОВ Науково-виробнича фірма “НАФТОГАЗМАШ”, ТОВ «НТК ЕНПАСЕЛЕКТРО», ТОВ “РАУТ-автоматік”, Акціонерна енергопостачальна компанія “Київенерго”, ДНВП “Електронмаш”, КБ ДПВО «Київприлад», ТОВ  «СВ Альтера Київ», ТОВ «Енерсіс Україна» та інші.

6. Освітні програми.

Кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів здійснює набір студентів за всіма освітніми рівнями за освітньою програмою «Інжиніринг автоматизованих електротехнічних комплексів». Наголос робиться на формуванні та розвитку професійних компетентностей у сфері автоматизації електротехнічних комплексів; вивченні теоретичних та методичних положень, організаційних та практичних інструментів у сфері автоматизованого електроприводу, основ електромехатроніки, моделювання електротехнічних комплексів,  проектування складних об’єктів і систем, управління електротехнічними комплексами.

Використовується студентоцентричне та проблемно-орієнтоване навчання, а також навчання через науково-дослідну практику та самонавчання. Система методів навчання базується на принципах цілеспрямованості, бінарності – активної безпосередньої участі викладача і студента. Основними підходами при викладанні та навчанні є гуманістичність, студентоцентризм, системність, технологічність, дискретність. Основні види занять: лекції, семінари, практичні заняття в малих групах, лабораторна практика, самостійна робота, консультації з викладачами, розробка фахових проектів

7.Державні програми

Співробітники кафедри приймали участь в розробленні низки державних програм з енергозбереження та законодавчих актів: 

1.«Комплексна державна програма енергозбереження України на 2005-2020 роки (розділи програми: енергетичний аудит, енергетичний менеджмент, енергетичне маркування, енергетична сертифікація)»;

2. «Комплексна програма енергозбереження Хмельницької області на 2001-2010 роки»;

3. Програма «Напрями освіти населення України у сфері енергозбереження»;

4. Програма «Впровадження системи енергетичного аудиту в Україні»;

5. Програма «Розроблення та впровадження системи маркування електрообладнання побутового призначення».

Співробітники кафедри приймали участь у розробці Проекту Закону України «Про енергетичний аудит»

8. Публікації та методичні розробки викладачів.

Викладачами кафедри опубліковано ряд навчальних посібників, монографій, Національних стандартів. З них 21 навчальний посібник (6 з грифом МОН України та 3 з грифом НТУУ «КПІ»), 18 монографій, 34 національних стандартів України, 170 авторських свідоцтв та інших охоронних документів інтелектуальної власності. Найбільш вагомі:

Навчальні посібники

 1. Винославский В.Н., Рыбченко П.Ф., Попович Н.Г., Полянский Н.А., Данильчук Г.И. Автоматизация производственных процессов угольных шахт, К.: Техника, 1964  –301 с.
 2. Попович Н.Г., Данильчук Г.И.,  Лисовский В.С. Янчук Г.М. Автоматизация производственных процессов угольных шахт: Учебн. пособ. . – К.: Вища школа, 1978. –336 с.
 3. Попович Н.Г. Автоматическое регулирование установок в угольной промышленности Киев : Технiка, 1970. – 302с
 4. ПолянскийН.А., Рябенко И.С. Соловей А.И. Справочное пособие электрика шахты [Текст] / Н. А. Полянский, И. С. Рябенко, А. И. Соловей. – Киев : Технiка, 1973. – 323 с
 5. Розен В.П., Соловей О.І., Чернявський А.В. та ін. Енергетичний аудит Навч. посіб. – Черкаси: ЧДТУ, 2005.- 299 с. (з грифом МОН України).
 6. Бечвая Е.А., Розен В.П. Прогнозирование спроса: Методы и модели: Навча. посібн. – К.: ООП Коммунэкономика, 1996. – 196 с.
 7.  Розен В.П., Соловей О.І., Чернявський А.В. та ін. Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії: Навч. посіб.– Черкаси: ЧДТУ, 2007.-483 с. (з грифом МОН України).
 8. Закладний О. М., Прокопенко В. В., Закладний О.О. Електропривод: Навч. посіб.  // –  К.: НТУУ «КПІ», 2007. – 316с.
 9. Моделювання електромеханічних процесів і систем: Навч. посіб. / О.В. Данілін, В.М. Чермалих, П.В. Розен. – К.: НТУУ «КПІ», 2007. – 52 с.
 10. Прокопенко В.В., Закладний О.М., Кульбачний П.В. Енергетичний аудит з прикладами та ілюстраціями: Навч. посіб..– К.: Освіта України, 2008. – 438с.
 11. Закладний О. М., Прокопенко В. В., Закладний О.О. Електропривод: Навч. посіб. // – К.: Видавництво «Освіта України», 2009. – 351с
 12. 9. Праховник А.В., Дешко В.І., Закладний О.М. та ін. Практичний посібник з енергозбереження для об’єктів промисловості, будівництва та житлово-комунального господарства, – Луганськ, вид. «Місячне сяйво», 2009, 696 с.
 13. Прокопенко В.В., Закладний О.М., Кульбачний П.В. Енергетичний аудит з прикладами та ілюстраціями: Навч.посіб. – К.: Освіта України, 2009. – 438с.
 14. 11. Праховник А.В., Дешко В.І., Закладний О.М. та ін. Практичний посібник з енергозбереження для об’єктів промисловості, будівництва та житлово-комунального господарства України, – Луганськ, Місячне сяйво, 2010, 696 с.
 15. Праховник А.В., Дешко В.И., Закладний А.Н. та ін. Практическое пособие по энергосбережению для объектов промышленности, строительства и жилищно-коммунального хозяйстваУкраины:  – Луганск, Лунныйсвет, 2011, 696 с.
 16. Цифрові системи управління електроприводом: Навч. посіб. / О.В. Чермалих, О.В. Данілін, І.Я. Майданський, А.В. Босак. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 72 с.
 17. Лєбєдєв М.М. Комунальні системні комплекси міського господарства: Навч. посіб. / М.М. Лєбєдєв, А.Д. Єсипенко, Н.М. Кучеренко, Л.М. Лєбєдєв. – К.: ЛОГОС, 2012. – 464 с. (з грифом МОНмолодьспорту України).
 18. Розен В.П., Соловей О.І., Чернявський А.В. та ін.: Навч. посіб. Техніко-економічні розрахунки систем електропостачання промислових підприємств – Черкаси: ЧДТУ, 2012.-251 с. (з грифом МОНмолодьспорту України)
 19. Матвієнко М.П., Розен В.П., Закладний О.М. Архітектура комп’ютера // Навч. посіб.– К.: Ліра-К, 2013. – 264с. (з грифом МОНмолодь спорту України).
 20. Матвієнко М.П., Розен В.П. Комп’ютерна схемотехніка. Навч. посіб.. – К.: Ліра-К, 2013. – 192 с. (з грифом МОНмолодьспорту України).
 21. Регульований електропривод: Підручник / І.М. Голодний, Ю.М. Лавріненко, В.В. Козирський, Л.С. Червінський, Д.А. Абдураманов, А.В. Торопов, О.В. Санченко; За ред. І.М. Голодного. – К.: ТОВ “ЦП “Компринт”, 2015. – 509 с

                                                           Монографії

 1. Розен В.П., Жовтянський В.А.,Стоянова І.І. та ін. Стратегія енергозбереження в Україні: Монографія. Аналітично-довідкові матеріали в 2-х томах: Загальні засади енергозбереження / За ред.В.А.Жовтянського, М.М.Куліка, Б.С.Стогнія. –К.:Академперіодика, 2006. –Т.1. –510 с.
 2. Розен В.П.,Жовтянський В.А.,Соловей О.І. та ін. Стратегія енергозбереження в Україні:Аналітично-довідкові матеріали в 2-х томах: Загальні засади енергозбереження: Монографія.  / За ред.В.А.Жовтянського, М.М.Куліка, Б.С.Стогнія. –К.: Академперіодика, 2006. –Т.2. –600 с.
 3. Лєбєдев М.М., Розен В.П., Соловей О.І., Третьяков І.М.,
  Чернявський А.В. Енергоаудит у житлово-комунальному господарстві: Монографія .– К.: Автограф, 2006. – 60с.
 4. Розен В.П., Соловей О.І, Бржестовський С.В.,  Чернявський А.В.,  Розен П.В Енергетичний аудит об’єктів житлово-комунального господарства: Монографія / Під заг. ред. В.П. Розена, О.І. Солов’я. – К.: ПП. ВКФ “ДЕЛЬТА ФОКС”, 2007. – 224 с.
 5. Бурячок Т.А., Розен В.П., Соловей А.И. и др. Энергетика: настоящее и будущее:Монографія. Т4. Возобновляемая энергетика. Функционирование и развитие энергетики в современном мире. –Киев, 2010 . – 612 с.
 6. Закладной А.О., Закладной О.А. Энергоэффективный электропривод с вентильнымидвигателями: Монография / А.Н. Закладной, О.А. Закладной – К.: Либра, 2012. – 185 с.
 7. Закладний О.О., Закладний О.М. Функціональне діагностування енергоефективності електромеханічних систем шахтних стаціонарних установок: Монографія / О.О. Закладний, О.М. Закладний – К.: Лібра, 2013. – 187 с.
 8. Гузов Е.С., Сінчук І.О., Розен В.П., Караманець Ф.І., Осадчук Ю.Г., Бойко С.М.   Аспекти енергоефективності залізорудних підприємств. Монографія / під ред. О.М. Сінчука.- Кривий Ріг, 2017. –240 с
 9. Давиденко Л.В., Розен В.П, Давиденко Н.В. Формування енергоефективних режимів насосних станцій комунального водопостачання: Монографія / Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2018. –104 с.
 10. Давиденко Л.В., Розен В.П, Давиденко В.А., Давиденко Н.В. Планування та контроль електроспоживання об’єктів  комунального водопостачання: Монографія / Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. –160

НАЦІОНАЛЬНІ  СТАНДАРТИ  У СФЕРІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ  ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Загальні питання електроенергетики

                        Енергетичний менеджмент та енергетичний аудит

 • / Розробники: Находов В.Ф., Розен В.П., Соловей А.И., Праховник А.В. – К.: Держстандарт. – 1994. – 15с.
 • ДСТУ 3176-95 Енергозбереження. Методи визначення балансів енергоспоживання гірничими підприємствами / Розробники: Розен В.П., Соловей О.І., Находов В.Ф. та ін. – К.: Держстандарт України. – 1995. – 30с.
 • / Розробники: Розен В.П., Соловей О.І., Находов В.Ф. та ін. – К.: Держстандарт України. – 1995. – 73с.
 • ДСТУ 4472-2005 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Загальні вимоги / Розробники: В.Розен, І.Соколовська, О.Соловей, І.Стоянова, А.Чернявський. – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 28 с.
 • ДСТУ 4715:2007 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту промислових підприємств. Склад та зміст робіт на стадії впровадження системи енергетичного менеджменту / Розробники: А.Буткевич, Ю.Нуждіна, В.Розен, П.Розен, О.Соловей, А.Чернявський, Л.Шульга, Ю.Шульга. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 14 с.
 • ДСТУ 4714:2007 Енергозбереження. Паливно-енергетичні баланси промислових підприємств. Методика побудови та аналізу / Розробники: С.Калугін, Ю.Нуждіна, В.Розен, П.Розен, О.Соловей, А.Чернявський, Л.Шульга, Ю.Шульга. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 33 с.
 • ДСТУ 4713:2007 Енергозбереження. Енергетичний аудит промислових підприємств. Порядок проведення та вимоги до організації робіт / Розробники: Ю.Нуждіна, В.Розен, П.Розен, О.Соловей, А.Чернявський, Л.Шульга, Ю.Шульга. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 16 с.
 • ДСТУ 5077:2008  Енергозбереження. Системи енергоменеджменту промислових підприємств. Склад та зміст робіт на стадіях розроблення та впровадження / Розробники: В.Розен, Ю.Нуждіна, Ю.Шульга, О.Соловей, К. Чернявський. – К.: Держспоживстандарт України, 2008. – 10 с.
 • ДСТУ ISO 50002:2016 (ISO 50002:2014, IDT) Енергетичні аудити. Вимоги та настанови їх проведення / Розробники: Розен В.,Вятчаніна С., Іншеков Є., Мамалига В., Овдієнко О, Розен П.,  Соколовська І., Стоянова І., Чернявський А. – К.: Держспоживстандарт України, 2016 . –  37 с.
 • ДСТУ ISO 50003:2016 (ISO 50003:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем енергетичного менеджменту / Розробники: Розен В., Вятчаніна С., Іншеков Є., Овдієнко О,Соколовська І, Стоянова І, Чернявський А . –К.: Держспоживстандарт України, 2016 . –  30 с.
 • ДСТУ ISO 50004:2016 (ISO 50004:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Настанова щодо впровадження та поліпшення системи енергетичного менеджменту / Розробники: Розен В., Вятчаніна С., Іншеков Є., Каліта А., Овдієнко О., Розен П.,  Соколовська І., Стоянова І., Чернявський А.–К.: Держспоживстандарт України, 2016 . –  74 с.
 • ДСТУ ISO 50006:2016 (ISO 50006:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання рівня досягнутої енергоефективності з використанням базових рівнів енергоспоживання та показників енергоефективності / Розробники:  Розен В., Вятчаніна С., Іншеков Є., І. Соколовська І., Стоянова І., Чернявський А.– К.: Держспоживстандарт України, 2016 . –  52 с.
 • ДСТУ ISO 50015:2016 (ISO 50015:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання та верифікація рівня досягнутої енергетичної ефективності організацій. Загальні принципи і настанова / Розробники: Розен В., Вятчаніна С., Іншеков Є., Каліта А., Овдієнко О., Розен П.,  Соколовська І., Стоянова І., Чернявський А. –К.: Держспоживстандарт України,  2016 . –  50 с.

Енергетичне маркування електрообладнання побутового призначення

 1. ДСТУ 4081-02 Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутового призначення. Загальні технічні вимоги / Розен В.П., Соловей О.І., Жовтянський В.А. та ін. – К.: Держстандарт України, 2002. – 19с.
 2. Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутової призначенності. Визначення енергетичної ефективності холодильних приладів / В. Розен, О. Соловей, Ю. Нуждіна та ін. – К.: Держстандарт України, 2003. – 9 с.
 3. ДСТУ 4351-2004 Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутової призначеності. Визначення енергетичної ефективності пральних машин / Розробники: О. Соловей, В. Розен, Л. Шульга. – К.: Держспоживстандарт України, 2004. – 20 с.
 4. ДСТУ 4352-2004 Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутової призначеності. Визначення енергетичної ефективності кондиціонерів повітря / Розробники: В. Розен, О.Соловей, Л. Шульга. – К.: Держспоживстандарт України, 2004. – 24 с.
 5. ДСТУ 4441:2005  Енергозбереження.     Енергетичне маркування електроустаткування   побутової  призначеності. Визначення  енергетичної ефективності електричних ламп / Розробники: В. Розен, О. Соловей, Л. Шульга  – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 24 с.
 6. ДСТУ 4712:2007  Енергозбереження. Енергетичне  маркування електрообладнання    побутової    призначеності. Визначення  енергетичної ефективності посудомийних машин / Розробники:  В.  Розен, О. Соловей, Л. Шульга. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 24 с.
 7. ДСТУ 4980:2008  Енергозбереження. енергетичне маркування електрообладнання побутової призначеності. Визначення енергетичної ефективності електричних духовок / Розробники: В.  Розен, Ю. Нуждіна, Ю. Шульга, О. Соловей, Л. Шульга – К.: Держспоживстандарт України, 2008. – 28 с.
 8. ДСТУ 4992:2008  Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутової призначеності. Визначення енергетичної ефективності електричних прасок / Розробники: В. Розен, Ю. Нуждіна, Ю. Шульга, О. Соловей, Л. Шульга .– К.: Держспоживстандарт України, 2008. – 32 с.
 9. ДСТУ 5078:2008  Енергозбереження. Обладнання промислової призначеності,  енергоспоживальне. Вимоги до показників енергетичної ефективності / Розробники: В. Розен, Ю. Нуждіна , Ю.Шульга, О. Соловей, Л. Шульга.– К.: Держспоживстандарт України, 2008– 34 с.
 10. ДСТУ EN ISO  15502:2009  Холодильні прилади побутової призначеності. Характеристики та методи випробування / Розробники: В.Розен, Ю.Нуждіна, Ю.Шульга, О.Соловей, Л.Шульга .– К.: Держспоживстандарт України, 2009.– 19 с.
 11. ДСТУ EN  153:2009  Методи  вимірювання  споживання  енергії та відповідних  характеристик  побутових холодильників, камер глибокого охолодження, морозильних камер і   їх   комбінацій,    що працюють від електромережі випробування / Розробники: В. Розен, Ю. Нуждіна, Ю. Шульга, О. Соловей, Л. Шульга .– К.: Держспоживстандарт України, 2009.– 18 с.
 12. ДСТУ EN 50304:2009 Плити кухонні, варильні панелі, духовки та грилі побутові електричні. Методи вимірювання робочих характеристик випробування / Розробники: В. Розен, Ю. Нуждіна , Ю. Шульга, О. Соловей, Л. Шульга .– К.: Держспоживстандарт України, 2009.– 16 с.
 13. ДСТУ  EN60311:2010 Праски побутової та аналогічної призначеності електричні.    Методи    вимірювання    робочих характеристик випробування / Розробники: В. Розен, Ю.Нуждіна , Ю. Шульга, О. Соловей, Л. Шульга .– К.: Держспоживстандарт України, 2010 .– 28 с.
 14. ДСТУ 4351:2014 Енергетичне маркування електрообладнання побутової призначенності (визначення енергетичної ефективності пральних машин) / Розробники: Ю.Нуждіна, В. Розен, О. Соловей, Л. Шульга, Ю. Шульга. –К.: Мінекономрозвитку України, 2015. – 8с.

Керування енергетичними системами та їх та автоматизація

 • ДСТУ ІЕС/ТR 61850-90-1:2013 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств / Розробники: О.Дегтярьов, Т.Кісель, П.Лукянчук, Ю.Нуждіна, В.Розен, Л.Шульга, Ю. Шульга. Київ: Мінекономрозвитку України, 2014. –70 с.
 • ДСТУ–П ІЕС/ТR 62357:2013 Еталонна архітектура для об’єктних моделей, сервісів і протоколів / Розробники: О . Дегтярьов, Т.Кісель, П. Лукянчук, Ю.Нуждіна, В.Розен, Л.Шульга, Ю. Шульга. Київ: Мінекономрозвитку України, 2014. –22 с.
 • ДСТУ ІЕС/ТS 62351-5:2013 Керування енергетичними системами та пов’язаний з ним інформаційний обмін безпеки даних та комунікацій (частина 5) / Розробники: О . Дегтярьов, Т.Кісель, П. Лукянчук, Ю.Нуждіна, В.Розен, Л.Шульга, Ю. Шульга. Київ: Мінекономрозвитку України, 2014. –44 с.
 • ДСТУ ІЕС/ТS 62351-6:2013 Керування енергетичними системами та пов’язаний з ним інформаційний обмін безпеки даних та комунікацій (частина 6) / Розробники: О . Дегтярьов, Т.Кісель, П. Лукянчук, Ю. Нуждіна, В. Розен, Л.Шульга, Ю. Шульга. Київ: Мінекономрозвитку України, 2014. –10 с.      

Авторські свідоцтва та інші охоронні документи інтелектуальної власності

 1. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Демчик Я.М. Тарасюк А.П. Спосіб захисту електродвигуна з використанням двовимірних векторів моніторингу. Патент України на корисну модель №117169 від 26.06.2017р. МПК H02H  7/08. Бюлетень “Промислова власнiсть”, №12, 2017 р.
 2. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Демчик Я.М., Гуров Г.В. Спосіб захисту електродвигуна з використанням тривимірних векторів моніторингу. Патент України на корисну модель №117170 від 26.06.2017р. МПК H02H  7/08. Бюлетень “Промислова власнiсть”, №12 2017 р. 
 3. .  Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Докшина С.Ю., Матушкін Д.С. Пристрій захисту перетворювача частоти.  Патент України на корисну модель №119804 від 10.10.2017 р. МПК H02H  7/10.  Бюлетень “Промислова власнiсть”, №19 2017 р.
 4. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Хотян А.А.,  Новиков Г.І.  Пристрій керування насосною установкою.  Патент України на корисну модель №119860 від 10.10.2017 р. на корисну модель. МПК F04D 15/00.  Бюлетень “Промислова власнiсть”, №19 2017 р.
 5. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Демчик Я.М., Докшина С. Ю. Спосіб захисту електродвигуна з використанням векторів моніторингу. ПатентУкраїни на корисну модель №116392 від 25.05.2017р. МПК H02H  7/08. Бюлетень “Промислова власнiсть”, №10 2017 р.
 6. Лебедєв В.М., Лебедєв Л.М. Заявка на корисну модель. Вх. №259755. Дата одержання 19.10.2017. Номер заявки u2017 10102. Спосіб розробки малопотужних круто падаючих рудних тіл.
 7. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Литвиненко С.О., Драчов Е.В., Паламарчук О.П. Пристрій захисту перетворювача частоти. Заявка  № u 2017 04606 від 12.05.17 р  на корисну модель. МПК H02H 7/10. 

Співробітники кафедри отримали  ліцензію:

Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Набока А.Д.,  Глущенко В.Р. Ліцензія №17-2.Спосіб визначення технічного стану електродвигуна в процесі пуску. Патент України  №110787  ТОВ “Енергетичні-Рішення“.

                                   Галузеві  методики

 1. РТМ 12.25.010-81 (Минуглепром СССР). Указания по регулированию режимов электропотребления на предприятиях угольной промышленности / Праховник А.В., Миновский Ю.П., Розен В.П. и др. – М.: ИГД им. А.А. Скочинского.  –1981. –145с.
 2. М0013184.0.33-04 Типова методика енергетичних обстежень промислових підприємств./ Розробники: В. Розен, О. Соловей, А. Чернявський, Ю. Шульга. – К.: Держкоменергозбереження України, 2004. – 70 с.
 3. КСТ Нормування питомих витрат теплової енергії та палива на об’єктах ВАТ «Укртелеком, Методика» /Розен В.П.  –1987.  –27с.

9. Інформація про склад кафедри

На даний час загальна чисельність професорсько-викладацького складу кафедри АЕМК становить 27 штатних одиниць і чотири сумісника. Базова освіта викладачів відповідає профілю дисциплін, що ними викладаються. Кадрове забезпечення кафедри відповідає вимогам до навчальних закладів 4-го рівня акредитації, та таким, що мають статус Національних. На кафедрі автоматизації електротехнічних і мехатронних комплексів працюють:

– 6 професорів: Бойченко С.В. – завідувач кафедри, Розен В.П., Шевчук С.П., Терентьев О.М., Зайченко С.В., Сліденко В.М.;

– 11 доцентів: Городецький В.Г., Данілін О.В., Лістовщик Л.К., Чермалих О.В., Пермяков В.М., Тишевич Б.Л., Торопов А.В., Босак А.В., Кулаковський Л.Я., Мейта О.В., Ворфоломеєв А.В.;

– 4 старші викладачі: Дубовик В.Г., Прядко С.Л., Майданський І.Я., Поліщук В.О.;

–5 асистентів – Осадчук М.П., Торопова Л.В., Мугенов Д.Д., Докшина С.Ю., Хотян А.А.