Публікації

ПУБЛІКАЦІЇ ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ

2016 РІК

Патенти

 1. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Демчик Я.М., Тарасюк А.П. Спосіб захисту електродвигуна з використанням двовимірних векторів моніторингу. Заявка на корисну модель № u 2016 07671 від 12.07.16 р  МПК H02H  7/08.    (7 с.).
 2. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Демчик Я.М., Гуров Г.В. Спосіб захисту електродвигуна з використанням тривимірних векторів моніторингу. Заявка на корисну модель № u 2016 07673 від 12.07.16 р  МПК H02H  7/08.     (7с.).
 3. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Рязанов М.П.  Алгоритм управления защитой электродвигателя с учетом значения его температуры. Деп. в ДНТБ України 20.07.2016 р.,  №8 – Ук2016. РЖ  “Депоновані наукові роботи”, 2017 р, №1-2    (13 с.).
 4. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Червяков К.В. Особенности управления технологическим объектом с использованием информационных полей. Деп. в ДНТБ України 25.07.2016 р.,  №11 – Ук2016. РЖ  “Депоновані наукові роботи”, 2017 р, №1-2  (6 с.).
 5. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Ващенко Н.А. Управления защитой электродвигателя с учетом прогноза его состояния. Деп. в ДНТБ України 25.07.2016 р.,  №9 – Ук2016. РЖ  “Депоновані наукові роботи”, 2017 р, №1-2, (7 с.).
 6. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Ващенко Н.А. Особенности защиты электродвигателя от аварийных режимов. Деп. в ДНТБ України 25.07.2016 р.,  №10 – Ук2016.  РЖ  “Депоновані наукові роботи”, 2017 р, №1-2, (6 с.).
 7. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Дем’янів А.В., Кричковський  М.І. Спосіб визначення технічного стану електродвигуна в процесі пуску. Патент України на корисну модель №110787 від 25.10.2016 р. МПК G01R 31/34.  Бюлетень “Промислова власнiсть”, №20 2016 р.  (6 с.).
 8. Пат. № 104267, Україна, F15B 21/12. опубл.  25.01.2016 року, Бюл. № 2/2016. Генератор імпульсів тиску. Лісовол О.П., Лістовщик Л.К., Сліденко В.М.
 9. Пат. № 104272, Україна, F04F 5/04. опубл.  25.01.2016 року, Бюл. № 2/2016. Струминний вихровий насос. Сліденко В.М., Лесик Л.К., Лістовщик Л.К., Єрошова П.С., Лафа Є.О.
 10.   Пат. № 108621, Україна, F04F 5/04. опубл.  25.06.2016 року, Бюл. № 14/2016. Імплозійний гідрогенератор. Сліденко В.М., Лістовщик Л.К., Ковальов І.С.
 11. Пат. № 109139, Україна, F04F 5/04. опубл.  10.08.2016 року, Бюл. № 15/2016. Пристрій для очищення нафтових свердловин. Сліденко В.М.,Ткаченко О.С., Лістовщик Л.К.,  Лесик В.С.

2017 РІК

Доповіді на конференціях

 1. Пермяков В.М., Рябоконь К.М. Формування баз знань штучного інтелекту систем захисту електродвигунів насосних установок./Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС-2017): матеріали тез доповідей VII міжнародної науково-практичної конференції (м.Чернігів ,24-27 квіт. 2017 р.) у 2-т/Чернігівський національний технологічний університет.-Чернігів. ЧНТУ,2017.-т2 119-120 с.
 2. Гордієнко Б.Ю., Пермяков В.М. Дослідження системи управління регульованим електроприводом вентиляторної установки з використанням нечіткої логіки./ Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2017.
 3. Рябоконь К.М, Пермяков В.М. Моніторинг та діагностика енергоефективності регульованого електроприводу змінного струму. Енергетика. Екологія. Людина. Наукові праці НТУУ «КПІ», ІЕЕ. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ, 2017
 4. Дубовик В.Г.,  Лебедєв Л.М., Брагина Л.Є., Чевельча О.В. Управління насосною установкою  з використанням сигналів струму електродвигуна. Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції Енергетика. Екологія. Людина. Секція Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститу імені Ігоря Сікорськогот». 25-26 травня 2017 р.

Програма роботи IX міжнародної науково-технічної конференції «Енергетика, Екологія, Людина». 25-26 травня 2017 р. Інжинірінг та автоматизація електротехнічних комплексів. Секція кафедри автоматизації управління електротехнічними комплексами.

 1. А.В. Сукайло, студ. НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського, О.М. Сміленко, студ.  НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського, Ю.І. Шульга, к.т.н., доц.  НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського. Дослідження нормативних параметрів повітряного середовища в навчальному приміщенні.
 2. О.О. Буря, магістр КПІ ім. Ігоря Сікорського, О.М. Шарий, магістр КПІ ім. Ігоря Сікорського. О.В. Данілін, к.т.н., доцент КПІ ім. Ігоря Сікорського. Двокоординатна система наведення фотоелектричних панелей на сонце.
 3. Б.Ю. Гордієнко, студ. НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського.   В. М. Пермяков к.т.н., доц. НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського.  Дослідження системи управління регульованим електроприводом вентиляційної установки з використанням нечіткої логіки.
 4. К.М. Рябоконь, студент НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського, В.М. Пермяков, к.т.н., доц. НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського. Моніториг та діагностика енергоефективності регульованого електроприводу змінного струму насосної  установки.
 5. Є.В. Шумський, М.Ю. студ. НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського,   Горобець, студ.  НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського,  А.В. Торопов, к.т.н., доц.  НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського.  Дослідження механічних характеристик крокових двигунів  в граничних режимах роботи.
 6. Шарий О.М., магістр НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського, Лебедєв Л.М., доцент НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського, Дубовик В.Г., ст. викладач НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського. Підвищення ефективності запуску авіадвигунів в умовах функціонування автоматизованих систем. IX Міжнародна конференція Енергетика. Екологія. Людина.. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ,  27-28 травня 2017.
 7. В.Г. Дубовик ст. викладач НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського,  Л.М. Лебедєв, к.т.н., доц.  НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського, Брагина Л.Є., провідний інженер НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського,  О.В. Чевельча, студ. НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського. Управління насосною установкою з використанням сигналів струму електродвигуна.
 8. В.Г. Дубовик,ст. викладач НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського, Л.Н. Лебедєв к.т.н., доц.  НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського, К.Л. Костіков, студ. НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського, Д.М. Єсаулов студ. НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського. Захист перетворювача частоти при невірному підключенні.
 9. В.Г. Дубовик, ст. викладач НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського,  Л.М. Лебедєв, к.т.н., доц.  НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського, В.В. Шумелянко студ. НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського, Л.Ю. Майстренко, студ. НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського. Управління захистом декількох електродвигунів від аварійних режимів.
 10. Л. Нгуен, магистр  НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського, А.Н. Шарый, магистр НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського, И.Н. Шарый, магистр  НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського, А.В. Чермалых, доцент НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського. Внедрение пользовательских профилей управления основними инженерными системами «умного дома».
 11. І.В. Яковчук, магістр НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського, І.М. Шарий, магістр студ. НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського, В.П. Розен, проф.  НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського. Оцінювання енергоефективності в навчальних закладах з використанням правил ранжування за показниками впливу на рівень їх енерговикористання.
 12. І.М. Шарий, магістр НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського, І.В. Яковчук, магістр НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського, О.М. Шарий, магістр  НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського,
  Т.Ю. Оборонов, асистент НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського, В.П. Розен, проф. НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського. Класифікація стану системи електропривода насосної установки на основі дискримінантного аналізу.
 13. Р. Ю. Касяненко магістр НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського, Б.Л.Тышевич, доцент НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського. Інтелектуальна система управління електроприводом підйомної установки
 14. Сміленко О.М., магістр КПІ ім. Ігоря Сікорського, Шульга Ю.І., к.т.н., доц. КПІ ім. Ігоря Сікорського. Аналіз режимів роботи ліфтової установки за критерієм енергоефективності. IX Міжнародна конференція Енергетика. Екологія. Людина.. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ,  27-28 травня 2017
 15. Устименко С.О., магістр НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського,  Тышевич Б.Л., доцент НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського. Прогнозування електроспоживання комплексу електротехнічних об’єктів виробничих систем з використанням методів штучного інтелекту/ IX Міжнародна конференція Енергетика. Екологія. Людина.. – Київ: НТУУ «КПІ», ІЕЕ,  27-28 травня 2017 р.
 16. Пермяков В.М., Рябоконь К.М.. Формування баз знань штучного інтелекту систем захисту електродвигунів насосних установок. VII міжнародна науково-практична конференція “Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем”. М.Чернігів ,24-27 квіт. 2017 р.
 17. С.О.Устименко, магістр НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського,  Б.Л.Тишевич, доцент НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського. Прогнозування електроспоживання комплексу електротехнічних об’єктів виробничих систем з використанням методів штучного інтелекту/
 18. А.Д. Набока, студент НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського,  А.В. Торопов, доцент НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського. Дослідження електромеханічної системи перемотування тканини фарбувальної лінії.
 19. О.М. Сміленко, магістр КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ю.І. Шульга, к.т.н., доц. КПІ ім. Ігоря Сікорського. Аналіз режимів роботи ліфтової установки за критерієм енергоефективності.

Патенти

 1. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Демчик Я.М., Докшина С. Ю. Спосіб захисту електродвигуна з використанням векторів моніторингу.  Патент України на корисну модель №116392 від 25.05.2017р. МПК H02H  7/08. Бюлетень “Промислова власнiсть”, №10 2017 р. (6 с.)
 2. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Докшина С.Ю., Матушкін Д.С. Пристрій захисту перетворювача частоти. Заявка  № u 2017 03560 від 12.04.17 р  на корисну модель. МПК H02H 7/10. (9c.)/
 3. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Хотян А.А., Новиков Г.І. Пристрій керування насосною установкою. Заявка  № u 2017 04178 від 27.04.17 р  на корисну модель. МПК F04D 15/00.  (12).
 4. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Литвиненко С.О., Драчов Е.В., Паламарчук О.П. Пристрій захисту перетворювача частоти. Заявка  № u 2017 04606 від 12.05.17 р  на корисну модель. МПК H02H 7/10, (9). (12).
 5. Шарий О.М., Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н. Особливості  запуску  авіадвигунів при використанні  суперконденсаторів. Деп. в ДНТБ України 09.06.2017р.,  №54 – РІД/Ук-2017.
 6. 53.  Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Шумелянко В.В., Майстренко Л.Ю. Управління насосною установкою з урахуванням  навантаження  електродвигуна. Деп. в ДНТБ України 13.06.2017р.,  №55 – РІД/Ук-2017, (13).
 7. Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Набока А.Д.,  Глущенко В.Р. Ліцензія №17-2      Спосіб визначення технічного стану електродвигуна в процесі пуску. Патент України  №110787  ТОВ “Енергетичні-Рішення“.
 8. Ліцензія по Договору №Л/18.2 від 09.01.18. Пристрій керування насосною установкою. ТОВ “СОЄВА ФАБРИКА АГРОПРОД“ . Патент України на корисну модель №119860 від 10.10.2017 р. МПК F04D 15/00.  Дубовик В.Г.,  Лебедев Л.Н.,  Хотян А.А., Новиков Г.І.
 9. Ліцензія по Договору №Л/18.3 від 11.01.18. Пристрій захисту перетворювача частоти. ТОВ “СОЄВА ФАБРИКА АГРОПРОД“.  Патент України на корисну модель №119804 від 10.10.2017 р. МПК H02H 7/10.  Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н.,  Докшина С. Ю., Матушкін Д.С.
 10.  Ліцензія по Договору №Л18-5 від 17.05.18. Пристрій захисту перетворювача частоти. ТОВ «Енергетичні-Рішення». Патент України на корисну модель №120273 від 25.10.2017 р. МПК H02H 7/10.  Бюлетень “Промислова власнiсть”, №20,  2017 р.  Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Литвиненко С.О., Драчов Е.В., Паламарчук О.П.
 11. Пат. № 112930, Україна, F04F 5/04. опубл.  10.01.2017 року, Бюл. № 1/2017.Пневмомеханічний гасник коливань тиску рідини. Сліденко В.М., Лопатіна Д.Ю., Лістовщик Л.К.
 12. Пат. № 113922, Україна, F04F 5/04. опубл.  10.01.2017 року, Бюл. № 1/2017.  Струминний змішувач.  Сліденко В.М., Лістовщик Л.К., Савченко А.В.

2018 рік

Матеріали конференцій

 1. Самарцев І.В. Аналіз каналів управління процесом сушіння торфу в парових трубчастих сушарках за витратами на енергоносії / І. В. Самарцев, Л. Я. Кулаковський. // Енергетика. Екологія. Людина. Зб. наукових праць ІЕЕ, КПІ імені Ігоря Сікорського – Київ: ІЕЕ, 2018. – C. 207-211.
 2. Kulakovskyi Leonid Analysis of the control channel of peat drying process in a steam tube dryer / L. Kulakovskyi, I. Samartsev // Збірник праць ХХХVIІ Міжнародної наукової конференції «Актуальні наукові дослідження в сучасному світі» – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 5(37), ч. 1 – С. 147-152.
 3. Прядко С.Л.  Енергозберігаюча система електроприводу бурошнекових комплексів / Прядко С.Л., Закладний О.О., Деренговська Ю.С./ Х науково технічна конференція «Енергетика екологія людина» Місце проведення – НТУУ”КПІ імені Ігоря Сікорського”. Дата проведення: 27.04.2018 С.421-428
 4. Прядко С.Л. Система автоматичної орієнтації спрямованим рухом бурошнекового комплексу для безлюдної виїмки вугілля./ Прядко С.Л., Блоха Ю.В/ Х науково технічна конференція «Енергетика екологія людина» Місце проведення – НТУУ”КПІ імені Ігоря Сікорського”; Дата проведення: 27.04.2018 С.428-433.
 5. Шестопал, Р.С., А.В. Босак.  Назва заходу XVI Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та  оптимізації”;Оптимізація керування позиційним електроприводом фасувальної платформи; Автори -; Місце проведення – КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 6. Шестопал Р.С., А.В. Босак. XVI Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”. Назва доповіді – Комбіноване керування пневмомеханічною системою виконавчого органу фасувального автомату; Місце проведення – Кременчук; Дата проведення: 12.04.2018.
 7. Захарчук О.О., Босак А.В.;  Назва заходу XVI Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів “Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації”; Назва доповіді – Формулювання математичної моделі вакуумної сушки деревини.  – Кременчук. 12.04.2018.
 8. Тишевич Б.Л., Тицький В.В.  Х Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетіка. Екологія. Людина». Інтелектуалізація  системи  управління  електроприводом  насосних  установок нафтоперекачувальної станції. Дата проведення: 26.04.2018.
 9. Тишевич Б.Л., Орлов М.В. Х. Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетіка. Екологія. Людина» Назва доповіді – Векторне управління електроприводом змінного струму з матричним перетворювачем. Дата проведення: 26.04.2018.
 10. Тишевич Б.Л., Корнійчук М.В. ХМіжнародна науково-технічна конференція «Енергетіка. Екологія. Людина». Система робастного управління електроприводом змінного струму. Дата проведення: 26.04.2018.
 11. Тишевич Б.Л., Александрова І.В. Iнауково-технічна конференція магістрантів ІЕЕ.  Нейромережева система управління електроприводом ліфтової підйомної установки. Дата проведення: 15.11.2018.
 12. Тишевич Б.Л., Гетьманцев Д.Р. Iнауково-технічна конференція магістрантів ІЕЕ. Система збору та обробки даних на базі нейронної мережі для масштабування ресурсів кластеру потокової обробки медіа даних. Дата проведення: 15.11.2018.
 13. Тишевич Б.Л., Гуров Г.В. I науково-технічна конференція магістрантів ІЕЕ. Оптимізація графіків рухів потягів метрополітену на базі нейронної мережі. Дата проведення: 15.11.2018. 
 14. Тишевич Б.Л., Корнійчук М.В. Iнауково-технічна конференція магістрантів ІЕЕ. Система робастного управління електроприводом на базі синхронного двигуна с постійними магнітами. Дата проведення: 15.11.2018.
 15. Тишевич Б.Л., Докшина С.Ю. Iнауково-технічна конференція магістрантів ІЕЕ. Прогнозування стохастичних процесів за допомогою нейронних мреж. Дата проведення: 15.11.2018.
 16. Л.Я. Кулаковський, Пугач Ю. В. Автоматизація технологічного процесу відпалу склотари за критерієм надійності. I НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МАГІСТРАНТІВ ІНСТИТУТУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ присвячена 120-річчю КПІ ім. Ігоря Сікорського. Url – https://auek.kpi.ua/BOOKS/conference_stud_asp_2018/conference _2018.html
 17. Л.Я. Кулаковський, А.А. Пустовий. Підвищення рівня енергетичної ефективності роботи ерліфтної установки гірничовидобувних підприємств.
 18. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МАГІСТРАНТІВ ІНСТИТУТУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ присвячена 120-річчю КПІ ім. Ігоря Сікорського.  ;Url – https://auek.kpi.ua/BOOKS/conference_stud_asp_2018/conference _2018.html
 19. Сліденко В.М., Лістовщик Л.К., Бут В.О. Адаптивна мехатронна система імпульсно-хвильової дії на гірський масив //Електромеханічні та енергетичні системи. Методи моделювання  та оптимізації. Збірник наукових праць ХVI Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів (м. Кременчук 12–13 квітня 2018 р.) Кременчук, КрНУ, 2018.  C. 27-28.
 20. Сліденко В.М., Проченко Я.М. Динамічний гасник коливань корпусу  гідромолота навісного на маніпулятор гірничої машини//Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання.  Кременчук. КрНУ, 2018.  Вип. 5/2018. С. 17 – 19.

Патенти

 1. Лебедєв Л. М., Дубовик В. Г., Костіков К.Л., Хомяк  А.О. Спосіб захисту асинхронного електродвигуна з живленням від перетворювача частоти. Заявка на корисну модель № u 2018 03696 від 6.04.18 р. МПК H02H 7/08.
 2. Лебедєв Л. М., Дубовик В. Г., Костіков К.Л., Яковлєв Д.А. Спосіб захисту асинхронного електродвигуна з живленням від пристрою плавного пуску. Заявка на корисну модель № u 2018 04346 від 20.04.18 р.  МПК H02H 7/08. 
 3. Лебедєв Л. М., Дубовик В. Г., Ващенко М.А., Топчу Т.Д. Спосіб захисту електродвигуна постійного струму. Заявка на корисну модель № u 2018 04349 від 20.04.18 р.  МПК H02H 7/08.  
 4. Дубовик В.Г., Лебедєв Л.М., Деренговська Ю.С., Пугач Ю.В. Пристрій обмеження пускових струмів асинхронного електродвигуна.  Патент України на корисну модель №126440 від 25.06.2018 р. МПК H02P 1/26. Бюлетень “Промислова власнiсть”, №12 2018 р. 
 5. Дубовик В.Г., Лебедєв Л.М., Горобець А.М., Костенюк Я.С. Пристрій визначення енергоефективності насосної установки. Патент України на корисну модель №127198 від 25.07.2018 р.  МПК F04D 15/00. Бюлетень “Промислова власнiсть”, №14 2018 р.  

2019 рік

Матеріали конференцій

 1. Торопов А. В., Торопова Л. В., Иваненко В. И. Стабилизация загрузки конвейера горнодобывающего предприятия с применением преобразователя частоты YASKAWA // Збірник матеріалів конференції «ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ. МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ» – Кременчук, 2019. –с.82-83.
 2. Тишевич Б.Л., Докшина С.Ю. Застосування інтелектуальних систем для ідентифікації стохастичних процесів. ХІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  «ЕНЕРГЕТИКА. ЕКОЛОГІЯ. ЛЮДИНА».  24 – 25 квітня 2019 р.
 3. Тишевич Б.Л., Докшина С.Ю. Інтелектуальна система прогнозування короткострокового споживання енергії на базі штучної нейронної мережі з використанням багатофакторного аналізу. ХІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО- ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  «ЕНЕРГЕТИКА. ЕКОЛОГІЯ. ЛЮДИНА».  24 – 25 квітня 2019 р.
 4. Тишевич Б.Л., Гриценко М.В. Моделі енергоспоживання та прогнозування споживання енергії для великих розгалужених  систем. IІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МАГІСТРАНТІВ ІЕЕ (за результатами дисертаційних досліджень магістрантів),  21–22 листопада 2019 р.
 5. Тишевич Б.Л., Гриценко М.В.  Порівнювальне оцінювання моделй прогнозування  пікового  енергоспоживанн. IІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МАГІСТРАНТІВ ІЕЕ (за результатами дисертаційних досліджень магістрантів),  21–22 листопада 2019 р.
 6. Тишевич Б.Л., Тімченко О.Б., Система контролю швидкості для електроприводу змінного струму з використанням  fuzzy-logic. IІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МАГІСТРАНТІВ ІЕЕ (за результатами дисертаційних досліджень магістрантів),  21–22 листопада 2019 р.
 7. Тишевич Б.Л., Тімченко О.Б. Регулювання швидкості АД з використанням ПІД-регулятора на нечіткій логіці IІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МАГІСТРАНТІВ ІЕЕ (за результатами дисертаційних досліджень магістрантів),  21–22 листопада 2019 р.
 8. Тишевич Б.Л., Раєцький І.С. Система синхронізації швидкості двох електродвигунів для електромобіля. IІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МАГІСТРАНТІВ ІЕЕ (за результатами дисертаційних досліджень магістрантів),  21–22 листопада 2019 р.
 9. Тишевич Б.Л., Раєцький І.С. Система управління електпропостачанням для гібридного електромобіля. IІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МАГІСТРАНТІВ ІЕЕ (за результатами дисертаційних досліджень магістрантів),  21–22 листопада 2019 р.
 10.  Матушкін Д. С., Босак А.В. Застосування алгоритму нечіткої логіки для настроювання адаптивного регулятора.  XVIІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів «Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації», Кременчук – 2019.
 11. Прядко С.Л., Левкович А.П.  Розробка системи моніторингу та контролю параметрів енергоефективності теплопостачання цивільних споруд. ІІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МАГІСТРАНТІВ .ІНСТИТУТУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ. 21 – 22 листопада 2019 р.
 12.  Прядко С.Л., Слива В.Ю. Оптимальне керування регульованим електроприводом змінного струму електронавантажувача. ІІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МАГІСТРАНТІВ .ІНСТИТУТУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ. 21 – 22 листопада 2019 р.
 13.  Прядко С.Л., Почепня Г.К. Автоматизована система керування очищенням стічних вод промислового підприємства. ІІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МАГІСТРАНТІВ .ІНСТИТУТУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ. 21 – 22 листопада 2019 р.
 14.  Прядко С.Л., Курчій В.В. Тяговий електропривод шахтного електровоза з системою автоматичного керування. ІІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МАГІСТРАНТІВ .ІНСТИТУТУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ. 21 – 22 листопада 2019 р.
 15. .Почепня Г.К., Прядко С.Л. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ОЧИЩЕННЯМ СТІЧНИХ ВОД  с.228-232   Scientific Research and Innovation: Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Internet Conference, April 7-8, 2022. FOP Marenichenko V.V., Dnipro, Ukraine http://www.wayscience.com/wp- content/uploads/2022/05/Conference-Proceedings-May-5-6-2022.pdf
 16.  Курчій    В.В.,      Прядко        С.Л.    АВТОМАТИЗОВАНА          СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ШАХТНИМ ЕЛЕКТРОВОЗОМ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ Ways of science development in modern crisis conditions: abstracts of the 1st International Scientific and Practical Internet Conference, May 28-29, 2020. – Dnipro, 2020-557 – 560 с. http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2020/06/Tom.1-28.05.2020-29.05.2020.pdf
 17.  Марчук Л. Р., Лесик В. С., Сліденко В. М. Енергетичні параметри ударного пристрою направленої дії//Збірник матеріалів Першої міжнародної науково-методичної конференції – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – C. 38-40
 18.  Сліденко В. М., Поліщук В. О., Зубко А.В. Вплив фізичних полів на кавітаційні процеси генераторів коливань//Збірник матеріалів Першої міжнародної науково-методичної конференції – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – C. 45-47
 19.  Сліденко В. М., Боряк Т. Ю., Левчук І. М. Демпфери гістерезисного типу для гасіння ударних імпульсів//Збірник матеріалів Першої міжнародної науково-методичної конференції – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – C. 47-49
 20.  Новиков А. О., Сліденко В. М. Проблематика асфальтено-смолопарафінових відкладень//Збірник матеріалів Першої міжнародної науково-методичної конференції – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – C. 49-52
 21.  Сліденко В. М., Поліщук В. О., Бут В. О. Фізико-технічне обгрунтування вибору свердловин з раціональним покриттям експлуатаційногодіапазону при імпульсній дії з поверхні//Збірник матеріалів Першої міжнародної науково-методичної конференції – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – C. 52-55
 22. . Сліденко В. М., Поліщук В. О., Омельченко О. О. Вплив міцності грунтів на силу різання//Збірник матеріалів Першої міжнародної науково-методичної конференції – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – C. 55-58
 23.  Сліденко В. М., Ярошинський Е. Б. Переваги застосування гідропіскоструминної перфорації//Збірник матеріалів Першої міжнародної науково-методичної конференції – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – C. 58-60
 24.  Сліденко В.М., Чайка А.О. Використання струминного насосу вихрового типу//Збірник матеріалів Першої міжнародної науково-методичної конференції – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – C. 64-66 

2020 РІК

Матеріали конференцій

 1. Тишевич Б. Л., Топчу Т. Д. Інтелектуальна  система  на  базі  нейронної мережі  для  диспетчеризації  дорожнього  руху електротранспорту. Information, its impact on social and technical processes. Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference, Haifa, Israel 16-17 March 2020. ISBN 978-617-7886-04-3. – С. 119 – 123
 2. Тишевич Б. Л., Хомяк А. О. Використання  матричних  перетворювачів частоти  в  електроприводах  з  двигунами змінного струму. Information, its impact on social and technical processes Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference. Haifa, Israel 16-17 March 2020. ISBN 978-617-7886-04-3. – С. 124 – 128.
 3. Тишевич Б. Л., Яковлєв Д. А. Застосування  нейроних  мереж  в інтелектуальних  системах  управління електроприводом підйомних установок. Information, its impact on social and technical processes Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference. Oslo, Norway 20-21 April 2020. ISBN – 978-1-64871-608-9. – С. 413– 417.
 4. Тишевич Б.Л., Яковлєв Д.А. Інтелектуальна  система  управління  на  базі нейронної  мережі  для  електроприводів  з синхронним двигуном з постійними магнітами. Problems of implementation of science into practice  Abstracts of XIII International Scientific and Practical Conference. Oslo, Norway 20-21 April 2020. ISBN – 978-1-64871-608-9. – С. 418 – 422.
 5. Тишевич Б.Л., Топчу Т.Д. Алгоритм  для  інтелектуальної  системи координації руху міського транспорту. Problems of implementation of science into practice.  Abstracts of XIII International Scientific and Practical Conference. Oslo, Norway. 20-21 April 2020. ISBN – 978-1-64871-608-9. – С. 423 – 426.
 6. Харкевич Р.В., Прядко С.Л. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ВОДОВІДЛИВУ КАР’ЄРУ  с.247-249 Scientific Research and Innovation: Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Internet Conference, April 7-8, 2022. FOP Marenichenko V.V., Dnipro, Ukraine

Фахові видання

 1. Matushkin D. MODELING OF AIRCRAFT STEERING CONTROL SYSTEM WITH TRACTION ELECTRIC DRIVE BY USED AN ADAPTIVE FUZZY CONTROLLER / D. Matushkin, A. Bosak, L. Kulakovskyi, V. Dubovyk, S. Priadko. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2020. № 1. cc. 53-59.
 2. Matushkin D. ANALYSIS OF FACTORS FOR FORECASTING ELECTRIC POWER GENERATION BY SOLAR POWER PLANTS / D. Matushkin, A. Bosak, L. Kulakovskyi. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2020. № 4. cc. 64-69.
 3. Zaichenko, S. V., Shalenko, V. O., Zaichenko, L. I., & Krupa, K. V. (2020). IMPROVING THE ENVIRONMENTAL PERFORMANCE OF VEHICLES UPGRADING THE COOLING SYSTEM OF AN INTERNAL COMBUSTION ENGINE. Екологічні науки 7, 110.
 4. Данілін, О. В., Зайченко, С. В., Шевчук, С. П., Жукова, Н. І., & Пасічнюк, І. М. (2020). Визначення впливу зміни проектного положення профілю стрічкового конвеєра на навантаження роликоопор. Геоінженерія, (3), 20-25.

2021 РІК

Фахові видання

 1. Хомяк А. О. Метод максимально–середнього перерозподілу однорідного ресурсу./ Хомяк А. О., Розен В. П., Старожилова Г. І. //Геоінженерія – 2021.- С. 30-36.
 2. Коровушкін В.О., Дубовик В.Г., Босак А.В.  Оцінювання параметрів системи одноосьової орієнтації фотоелектричного модуля. Науковий журнал Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2021. № 4 – 103 с. стор. 23-29.
 3. Зайченко, С. В., Жукова, Н. І., Стратила, Б. В., & Сорочинський, Я. З. (2021). Застосування системи електронних датчиків газів для діагностування стану автономного генератора електричної енергії на базі двигуна внутрішнього згорання. Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

Матеріали конференцій

 1. Марчук Л.Р. Сліденко В.М. Оцінка впливу термодинамічних умов на енергетичнв параметри пневмоакумулятора ударного пристрою/Матеріали Аспірантських читань пам’яті професора Артура Праховника. Зб. наукових праць ІЕЕ, КПІ імені Ігоря Сікорського. Київ: ІЕЕ. 2021. С. 40-43
 2. Бут В.О., Лістовщик Л.К., Сліденко В.М. Електрогідравлічний генератор імпульсної дії на привибійну зону нафтової свердловини //Енергетика. Екологія. Людина. Зб. наукових праць ІЕЕ, КПІ імені Ігоря Сікорського – Київ: ІЕЕ, 2021. – C. 94-97
 3. Новиков А.О., Лістовщик Л.К., Сліденко В.М. Рекуперативна система амортизації динамічного пристрою з використанням п’єзоефекту/Енергетика. Екологія. Людина. Зб. наукових праць ІЕЕ, КПІ імені Ігоря Сікорського – Київ: ІЕЕ, 2021. – C. 98-100
 4. Марчук Л.Р., Левчук І. М., Сліденко В. М.Адаптивна електрогідравлічна імпульсна система з потужним віброзахистом/ Енергетика. Екологія. Людина. Зб. наукових праць ІЕЕ, КПІ імені Ігоря Сікорського – Київ: ІЕЕ, 2021. – C. 101-103
 5. Ярошинський Е.Б., Поліщук В.О., Сліденко В.М. Оцінка впливу дисипації енергії на ефективність динамічного гасника коливань/ Енергетика. Екологія. Людина. Зб. наукових праць ІЕЕ, КПІ імені Ігоря Сікорського – Київ: ІЕЕ, 2021. – C. 104-107.

2022 РІК

Фахові видання

 1. Мирутенко П.П., Лістовщик Л.К. Накопичувачі енергії. Основні типи та перспективи використання. Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2022. – №. 4.– С.114-125.
 2. Дерев’янко Д.Г., Зайченко С.В., Беспала Н.Г. Методи оцінювання доцільності впровадження заходів з підвищення енергетичної ефективності будівель комунальної сфери . Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2022. – №. 1.

Конференції

 1. Zaichenko S. V., Jukova N. I., Stratila B. Justification of the design of the conveyor roller bearing seal with the influence of the thermal factor //Innovative development of resource-saving technologies and sustainable use of natural resources. – 2022. – С. 221.
 2. Карпенко, В. О., Сорочинський, Я. З., Озернова, А. Г., Стратіла, Б. В., & Зайченко, С. В. (2022, June). АВТОМАТИЧНА СХЕМА ЦЕНТРУВАННЯ З ДАТЧИКОМ ПОЛОЖЕННЯ СТРІЧКИ І РОЛИКООПОРИ І ПРИВОДОМ ПОВОРОТУ РОЛИКООПОРИ. In The 13 th International scientific and practical conference “Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects”(June 19-21, 2022) MDPC Publishing, Berlin, Germany. 2022. 610 p. (p. 209).
 3. Сорочинський, Я. З., Озернова, А. Г., Стратіла, Б. В., Карпенко, В. О., & Зайченко, С. В. (2022, May). ПОКРАЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ АВТОНОМНОГО ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЗА РАХУНОК КОНТРОЛЮ РОЗПОДІЛУ ГАЗІВ ДВИГУНА ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ. In The 9 th International scientific and practical conference “Modern science: innovations and prospects”(May 29-31, 2022) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2022. 803 p. (p. 291).

2022-2023 РІК

Конференції

1. Daniil Muhenov, Litvinov Volodymyr, Kuz Yevhenii. Insulated Gate Bipolar Transistor Substitution Scheme Overview, Theory and Practice of Rational Use of Traditional and Alternative Fuels and Lubricants. IX International Scientific-Technical Conference, Kyiv, 03–07 July, 2023: Book of Abstracts / under the general editorship of prof. Sergii Boichenko. – K.: Center for Education Literature, 2023. – 128 p.

2. Дослідження шляхів підвищення ефективності систем гравітаційного акумулювання енергії відновлюваних джерел/ О.М.Попович, І.В.Головань, Л.К.Лістовщик, П.П.Мирутенко// Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті: матеріали XXIV міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 18–19 травня 2023 р.). – К.: Інститут відновлюваної енергетики НАН України, 2023. С.135,136. (ТЕЗИ )

3. Derevianko D., Zaichenko S., Bespala N. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ З ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ //POWER ENGINEERING: economics, technique, ecology. – 2022. – №. 1.

4. Зайченко С. В. Дослідження енергетичних параметрів парафінових автономних обігріваючих пристроїв (окопних свічок) / С. В. Зайченко, Н. І. Жукова, Б. В. Стратіла // Сучасні технології переробки пальних копалин : тези доп. 6-ї Міжнар. наук.-техн. конф., 11-12 квітня 2023 р. / Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”, Укр. держ. н.-д. вуглехім. ін-т (УХІН) / оргком.: Д. В. Мірошниченко [та ін.]. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2023. – С. 77-82.

Патенти

 1. Пат. на корисну модель 152220 Україна, МПК (2022.01) F03G 3/00. Електромеханічна система акумулювання гравітаційної енергії / О.М.Попович, Л.К.Лістовщик, П.П.Мирутенко, Б.А.Бушинський; заявл. 25.07.2022; опубл. 04.01.2023, Бюл. № 1.

Свідоцтво на авторське право

 1. Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій. Рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір. «Порушення в ланці постійного струму перетворювача частоти».  Дубовик В.Г., Городецький В.Г., Пермяков В.М., Лівіщенко Д.А. Реєстраційний номер №6808  від 12 червня 2023 р.
 2. Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій. Рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір «Особливості очищення труб від асфальтосмолопарафінових відкладень». Дубовик В.Г., Городецький В.Г., Пермяков В.М., Литвинюк М.М. Реєстраційний номер №6809  від 12 червня 2023 р.
 3. Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій. Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій. Рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір. «Характерні варіанти та особливості систем електропостачання». Дубовик В.Г., Хотян А.А., Пермяков В.М., Буштрук Є.В. Реєстраційний номер №6810  від 12 червня 2023 р.
 4. Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій. Рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір «Рейтингування регіонів України за  відстанню до ідеалу». Дубовик В.Г., Докшина С.Ю., Пермяков В.М.,  Черенега К.В.  Реєстраційний номер №6811  від 12 червня 2023 р.
 5. Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій. Рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір «Діагностика стану машин з контролем вібрації».  Дубовик В.Г., Торопов А.В., Пермяков В.М., Яворський Б.Ю. Реєстраційний номер №6812  від 12 червня 2023 р.