Історія кафедри

автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів (АЕМК)

Кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів (АЕМК) – нова назва кафедри автоматизації гірничої промисловості (АГП). Кафедра АГП була заснована в Київському політехнічному інституті у 1967 році в зв’язку з необхідністю збільшення випуску фахівців з вищою освітою по автоматизації процесів гірничого виробництва.

Першим завідувачем кафедри був кандидат технічних наук, доцент Янчук Георгій Михайлович , відомий фахівець у сфері електроприводу та автоматизації гірничої промисловості, який раніше працював у Донецькому політехнічному інституті, Конотопському заводі “Червоний металіст”, Київському інституті автоматики.

В перші роки після організації кафедри АГП на ній працювали доценти, кандидати технічних наук Попович М.Г., Данильчук Г.І., Базилевич П.А., Скриль В.Ф., Дубровіна М.А., Лісовський В.С., Алтухов Є.І., асистенти Яланський О.К., Суржко А.Е., Голота А.Д., Печеник М.В. Окрім проведення навчальних занять на кафедрі виконувались наукові дослідження по таких напрямках:

•  підвищення надійності систем керування та автоматизація гірничих машин та технологічних комплексів (керівник Янчук Г.М.);

•  автоматизація шахтних підйомних машин (керівник Попович М.Г.);

•  телеуправління підземними гірничими машинами (керівник Скриль В.Ф.);

•  автоматизація шахтних водовідливних установок (керівник Данильчук Г.І.).

В даний час Попович М.Г. – завідувач кафедри електропривода і автоматизації промислових установок і технологічних комплексів НТУУ “КПІ”, доктор технічних наук, професор, академік АІН України.

В 1973 році на посаду завідувача кафедри АГП був обраний за конкурсом доктор технічних наук, професор Чермалих Валентин Михайлович, який закінчив у 1954 році Донецький політехнічний інститут, а потім працював у науково-дослідному гірничорудному інституті (НДГРІ). З 1964 по 1973 р. Чермалих В.М. очолював кафедру автоматизації виробничих процесів Криворізького гірничорудного інституту (КГРІ). Під його керівництвом колектив наукових співробітників кафедри виконав ряд важливих досліджень і розробок. Були розроблені та впроваджені у виробництво перші автоматизовані електроприводи з силовими напівпровідниковими перетворювачами для різноманітних машин і установок, системи автоматизації підйомно-транспортних, дробильно-сортувальних та інших технологічних комплексів гірничодобувної промисловості.

В 2006 році на посаду завідувача кафедри яка змінила назву на АУЕК був обраний за конкурсом професор Розен Віктор Петрович, який народився у 1949 році в м. Конотоп Сумської області. У 1968 році закінчив Конотопський індустріальний технікум, працював на конотопському заводі “Червоний металіст”. У 1975 році закінчив факультет гірничої електромеханіки та автоматики КПІ.

У 1983 році захистив кандидатську дисертацію. Почав свою педагогічну та наукову діяльність на кафедрі електропостачання КПІ в 1979 році. З 1999 року займає посаду професора на кафедрі автоматизації управління електротехнічними комплексами “НТУУ” КПІ.

З 1986 року працює ведучим науковим співробітником у НДІ енергетики та автоматики “Енергія” та інституту АПРОДОС.

Основний напрямок наукової діяльності – управління активною потужністю виробничих та енергетичних систем та управління енерговикористанням.

Професор Розен В.П. автор 370 наукових праць, з яких 18 – монографій, 17 навчальних посібника, 34 державних стандартів України та стандартів СНД, 4 керівних технічних матеріалів з регулювання електричного навантаження Мінвуглепрому СРСР, 18 методичних вказівок для студентів.

Розен В.П. приймав участь в розробці Державної програми енергозбереження України та регіональної програми Хмельницької області.

Розен В.П. працює викладачем на курсах підвищення кваліфікації спеціалістів Міненерго України, центру енергоменеджменту НТУУ “КПІ”, міжгалузевому інституті післядипломної освіти, заступником голови технічного комітету № 48 із стандартизації в енергозбереженні, експертом Держкоменергозбереження України. На протязі багатьох років був відповідальним секретарем комісії Міносвіти України по використанню ЕОМ в навчальному процесі.

Розен В.П. член спеціалізованої Ради при НТУУ “КПІ” по захисту дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук, та член фахового журналу “Енергетика: економіка, технологія, екологія”.

Під керівництвом Розена В.П. захистили кандидатські дисертації 14 аспірантів, а також ним проводиться значна наукова робота зі студентами та аспірантами КПІ, Луцького і Кременчуцького технічних університетів.

Пройшов стажування в Німеччині, Великій Британії, Данії. Викладає курси: “Автоматизовані системи керування та переробки інформації”, “Економічна оцінка прийняття інженерних рішень” та ін.

Професор Розен В.П. є членом редколегії фахового журналу “Ризька політехніка”.

Кафедра підтримує постійні творчі зв’язки з галузевими інститутами та підприємствами Донецька, Дніпропетровська, Кривого Рогу, рядом регіонів Російської Федерації та інших країн СНД.

У 1974 році на кафедру АГП були покладені обов’язки проведення занять по електроприводу. У зв’язку з цим викладацький склад поновився досвідченими спеціалістами – кандидатами технічних наук, доцентами Полянським М.О. та Борисюком М.І.

З цього періоду починається повне оновлення лабораторної бази. Створені лабораторії основ електроприводу, електроприводу машин і установок гірничого виробництва, теорії автоматичного керування, автоматизації підземних та відкритих гірничих робіт, мікропроцесорних систем керування, класи ПЕОМ та ін.

Спочатку кафедра АГП проводила підготовку та випуск гірничих інженерів-електриків зі спеціальності “Електрифікація та автоматизація гірничих робіт”. Випускники цієї спеціальності працюють на підприємствах, у проектно-конструкторських організаціях, науково-дослідних інститутах гірничодобувної та багатьох інших галузей промисловості.

В кінці 80-х років підготовка фахівців спеціальності “Електрифікація та автоматизація гірничих робіт” була поділена на три спеціалізації: “Електромеханічне обладнання і автоматизація машин і установок гірничого виробництва” спеціальності “Електропривод і автоматизація промислових установок і технологічних комплексів”, “Електропостачання гірничих підприємств” спеціальності “Електропостачання” та “Автоматизація гірничотехнологічних процесів і виробництв” спеціальності “Автоматизація технологічних процесів і виробництв”.

Виходячи з наукової кваліфікації викладачів і технічної оснащеності лабораторій, кафедра перейшла на підготовку інженерів спеціалізації “Електромеханічне обладнання і автоматизація машин і установок гірничого виробництва” спеціальності “Електропривод і автоматизація промислових установок і технологічних комплексів”, яка входила в електромеханічний напрямок підготовки спеціалістів з вищою освітою.

Зараз на кафедрі АЕМК по даній спеціальності, яка має назву “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” , проводиться підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів по двох спеціалізаціях: “Автоматизація енергоуправляємих процесів в цивільних спорудах” та “Електромеханічне обладнання і автоматизація машин і установок гірничого виробництва” .

Фахівці за спеціалізацією “Автоматизація енергоуправляємих процесів в цивільних спорудах” отримують кваліфікацію інженера-електромеханіка, який має фундаментальну підготовку з проектування, дослідження, конструювання, інженерних розрахунків та оптимізації енергоуправляємих процесів в цивільних спорудах.

Основні об’єкти діяльності випускників спеціалізації “Автоматизація енергоуправляємих процесів в цивільних спорудах” – енергоуправляємі процеси, які відображають технічні умови управління енергетичними потоками з метою раціонального їх використання (максимум ефективності, мінімум витрат, оптимального перерозподілу). Впровадження систем автоматизації управління енергією цивільних будівель та комплексів вкрай необхідно в умовах обмеження енергопостачання, підвищення ефективності використання енергії. Такі системи є не тільки системами автоматизації, а і системами контролю і моніторингу, тобто інтелектуальними системами.

Фахівець з даної спеціалізації здатний виконувати професійну роботу інженера-електромеханіка при проектуванні систем автоматизації технічних процесів у спорудах, включно з підсистемами використання електроенергії, управління електричним обладнанням, безпекою середовища, інформаційними послугами та інше.

Такі фахівці необхідні для роботи в системах управління муніципального господарства, Держкомзабезпечення, в регіональних науково-дослідних та проектних організаціях, які займаються питанням енергозабезпечення, водо – та газопостачання, сигналізації та комфортної життєдіяльності.

Значна увага приділяється розробці, дослідженням та автоматизованому проектуванню роботизованих комплексів і систем, які ґрунтуються на досягненнях сучасної теорії управління, а також на базі широкого застосування електронної обчислювальної та вимірювальної техніки.

Набуті знання стають у нагоді інженерам-електромеханікам при виборі електромеханічного обладнання стосовно сучасних технологій гірничих робіт, а також під час планування, організації і монтажу, при налагодженні та експлуатації електромеханічного обладнання, систем електропостачання та автоматизації.

За період з 1967 року кафедрою АУЕК (АГП) підготовлено 1150 гірничих інженерів-електриків та понад 350 інженерів-електромеханіків. 15 осіб отримали кваліфікацію магістрів з електромеханіки.

На початку 80-х років на кафедрі сформувалась педагогічна школа, головною метою якої є підготовка висококваліфікованих викладачів для проведення занять із спеціальних дисциплін з безперервним використанням обчислювальної техніки і комп’ютерного моделювання процесів і систем. Викладачами кафедри опубліковано ряд підручників, навчальних посібників, монографій та державних стандартів України.