Дипломне проєктування

Перелік орієнтовних тематик магістерських
дисертацій та керівників студентів кафедри АЕМК
груп ОА-21мп, ОА-21мн, ОА-22 мп, ОА- з21 мп
Завантажити
Магістерська дисертація: виконання, оформлення
та захист. Навчальний посібник
Завантажити
Витяг з протоколу засідання кафедри № 6
від 23.11.2022 р. про перевірку магістерських
дисертацій на плагіат
Завантажити

Перевірка на плагіат

Політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності визначають: Кодекс честі КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://kpi.ua/code), Положення про систему запобігання академічному плагіату (https://osvita.kpi.ua/node/47), Положення про Комісію з етики та академічної доброчесності Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://kpi.ua/files/etic_comission.pdf), Порядок встановлення фактів порушення академічної доброчесності в КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://document.kpi.ua/2022_HY-165), нормативно-правові та регламентуючі документи з розвитку культури академічної доброчесності та запобігання плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://kpi.ua/academic-integrity).

Головним технічним засобом протидії порушенням академічної доброчесності є програма Unicheck (https://kpi.ua/unicheck).

Згідно з Положенням про систему запобігання академічному плагіату (https://osvita.kpi.ua/node/47) перевірці на плагіат в рамках ОП підлягають: курсові проєкти/роботи (вибірково, відповідно до рішення кафедри, на етапі допуску до захисту); магістерські дисертації на етапі допуску до захисту; рукописи монографій, підручників та навчальних посібників, які мають авторський текст, що рекомендуються до видання Вченою радою Університету, на етапі представлення матеріалів робіт до розгляду на засіданні кафедри; рукописи статей, тези доповідей, які надходять до редакцій наукових журналів або оргкомітетів конференцій, семінарів тощо, на етапі подання роботи автором до розгляду для публікації.