Положення про кафедру

  Міністерство освіти і науки України
  Національний технічний університет України
  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

ПОЛОЖЕННЯ
про кафедру
 Автоматизації управління електротехнічними комплексами   
(АУЕК)

Київ- 2017

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ
Автоматизації управління електротехнічними комплексами
                            Інституту енергозбереження та енергоменеджменту
                            Національного технічного університету України
                               «Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського»

1. Кафедра – основний навчально-науковий підрозділ університету. Діяльність кафедри підпорядкована головному завданню – підготовці бакалаврів, магістрів та аспірантів, а також спеціалістів вищої кваліфікації за принципом єдності навчальної, наукової та виховної роботи.
Кафедра входить до складу Інституту Енергозбереження та Енергоменеджменту (ІЕЕ)  КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Вся діяльність КПІ ім. Ігоря Сікорського та його підрозділів підпорядкована забезпеченню максимальних можливостей для ефективної роботи кафедр.
Навчальна діяльність кафедри забезпечується бюджетом і фондами університету та інституту.
Кафедра має право на прийняття самостійних рішень, які не протирічать діючому законодавству, «Статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського» та «Положенню про ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського».
             2. За кафедрою закріпляється майно та приміщення, в яких організовуються навчальні аудиторії, наукові та навчальні лабораторії, кабінети та інше.
Закріплене за кафедрою майно та приміщення є складовою частиною власності КПІ ім. Ігоря Сікорського, вони не можуть бути вилучені або передані іншим підрозділам без згоди кафедри.
            3. Кафедру очолює завідувач кафедри, який, як правило, має вчене звання професора та науковий ступінь доктора наук і призначається на посаду у відповідності до «Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є в загальнодержавній власності» та відповідного положення КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Завідувач кафедри здійснює керівництво на принципах єдиноначальності в тісному контакті з трудовим колективом. Завідувач кафедри несе особисту відповідальність за рівень та організацію навчальної, методичної, наукової та виховної роботи, підвищення кваліфікації співробітників кафедри, дотримання фінансової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, охорони праці, за ефективне і раціональне використання закріпленого за кафедрою обладнання, майна і приміщень та їх збереження.
Всі документи щодо напрямків діяльності кафедри, яка здійснюється відповідно до «Статусу КПІ ім. Ігоря Сікорського» та «Положення про ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського», за дорученням ректора підписується та подається завідувачем кафедри.
4. У штаті кафедри: професорсько-викладацький склад, наукові співробітники, інженерно-технічні працівники, навчально-, і науково-допоміжний персонал.
Кафедра складає штатний розклад у межах фонду оплати праці (держбюджет, госпдоговірна діяльність та інші надходження), які затверджуються ректором (проректором) університету.
Заміщення посад професорсько-викладацького складу проводиться за трудовим договором, в тому числі за контрактом, як особливою формою трудового договору, або на конкурсній основі у відповідності до «Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є в загальнодержавній власності» та відповідного положення КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Обговорення питань з життя кафедри та колегіальні рішення можуть прийматися кафедрою на її засіданнях. Засідання кафедри проводяться щомісячно. При вирішенні кадрових питань в засіданні беруть участь штатні викладачі, науковці кафедри та аспіранти.
Викладачі та науковці кафедри можуть залучатися відповідно до наукової та викладацької роботи за сумісництвом згідно з діючим законодавством.
5. Навчальна та наукова робота кафедри, навчання студентів та аспірантів проводиться відповідно до «Положення про організацію науково-дослідної і науково-виробничої діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського.
На кафедру покладається:
в учбовій роботі

 1. проведення за всіма формами учбових занять, що передбачені навчальними планами;

         – керівництво виробничою практикою, курсовим та дипломним проектуванням, самостійною роботою студентів;

 1. проведення поточного та семестрового контролю;
 2. розробка навчальних програм дисциплін кафедри, участь у розробці навчальних та робочих навчальних планів спеціальності та напрямків підготовки;
 3. підготовка підручників, навчальних посібників та іншого навчально- методичного забезпечення та методичних розробок з дисциплін кафедри, розробка та використання технічних засобів навчання, нових технологій навчання, включаючи комп’ютерні та ін.;
 4. проведення профорієнтаційної роботи;

в науковій роботі

 1. проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт держбюджетного та госпдоговірного фінансування;
 2. підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (кандидатів, докторів філософії та докторів наук) з числа аспірантів, докторантів та співробітників кафедри;
 3. розгляд кандидатських та докторських дисертацій співробітників кафедри та дисертацій представлених іншими співробітниками;
 4. визначення відповідно до положень вузу та чинного законодавства форм залучення співробітників до наукової роботи та форм оплати праці;
 5. організація та проведення наукових конференцій, семінарів та ін.

Кафедра може також проводити навчальну роботу на інших факультетах, вузах, центрах підвищення кваліфікації, школах, ліцеях.
Кафедра є випускаючою, тому додатково на неї покладається:

 1. розробка структури та навчальних планів ступеневої підготовки за напрямком,  спеціальністю і спеціалізацією;
 2. узгодження програм всіх дисциплін напрямку, спеціальності і спеціалізації;
 3. проведення аналізу якості викладання усіх дисциплін навчального напрямку спеціальності та спеціалізації;
 4. контроль поточної успішності студентів, прийняття рішення щодо подальшого навчання студентів, в тому числі перехід до наступного ступеня навчання;
 5. організація проведення всіх видів практики студентів;
 6. розробка тематики дипломних проектів, організація роботи ДЕК, рецензування та захист дипломних проектів, магістерських дисертаційних робіт;
 7. проведення роботи по працевлаштуванню випускників.

6. Викладачі та інші працівники кафедри:

 1. беруть участь у всіх напрямках діяльності кафедри, можуть представляти її, в разі обрання в усіх органах влади університету, інституту та інших організаціях при університеті та інституті;
 2. користуються за прийнятими правилами лабораторіями, кабінетами, аудіторіями, читальними залами, бібліотеками, а також послугами обчислювальних центрів, учбових, наукових, господарчих та інших підрозділів інституту;
 3. обирають методи і засоби навчання та форми контролю, що в найбільшій мірі відповідають особливостям кафедри і забезпечують високу якість навчального процесу.

Викладачі та наукові працівники кафедри покликані забезпечувати високу ефективність навчального процесу, розвивати у студентів самостійність, творчу ініціативу, проявляти турботу про їх культурний та фізичний розвиток; вести наукові дослідження, що забезпечують високий науковий рівень освіти, активно залучати до них студентів, постійно підвищувати свій професійний та культурний рівень, проходити різні форми підвищення кваліфікації.
Права та обов’язки інженерно-технічного, навчально-допоміжного, адміністративно-господарського та іншого персоналу кафедри визначається
діючим законодавством, правилами внутрішнього розпорядку та посадовими інструкціями.

 1. Кафедра здійснює міжнародні зв’язки із зарубіжними вузами та іншими організаціями з питань пов’язаних з їх навчальною, науковою роботою відповідно до чинного законодавства та положень КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 2.  Кафедра у відповідності з чинним законодавством бере участь у розробці форм господарювання та керується ними після затвердження Радою ІЕЕ. Прибутки кафедри формується після відповідного відрахування згідно з затвердженими Радою університету та інституту положеннями.
 3. Кафедра повинна мати навчально-методичну документацію відповідно до «Положення про організацію навчального процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського, документацію на виконання науково-дослідно-конструкторських робіт, штатний розклад, план підвищення кваліфікації, протоколи засідань, копії угод / контрактів, договорів на цільову підготовку фахівців, індивідуальні плани викладачів, докторантів, аспірантів, пошукачів та ін.
 4. Атестація кафедри проводиться на основі експертного висновку Вченої Ради університету чи вищих органів згідно з діючим положенням. Кафедра створюється, ліквідується, змінює пофіль і назву за рішенням Вченої Ради університету, яке затверджується наказом ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського

Завідувач кафедри АУЕК

професор, доктор техн. наук                                                                      Розен В.П.