Опис освітньо-професійної програми

Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Освітньо-професійна програма «Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» була розроблена у 2021 році на кафедрі автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів і введена в дію наказом ректора Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Мета освітньої програми полягає у фундаментальній підготовці фахівців, здатних вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі електричної інженерії, та здійснювати професійну діяльність за спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка та суміжних галузей шляхом розробки та вдосконалення інтелектуальних систем керування електротехнічними та мехатронними комплексами на основі сучасних технологій моделювання, методів управління в складних системах з використанням сучасного програмного забезпечення.

Унікальність даної освітньої програми полягає в забезпеченні підготовки фахівців, здатних комплексно розв’язувати проблеми в галузі електричної інженерії з використанням інтелектуальних засобів автоматизації та врахуванні загальнодержавних інтересів таких галузей як гірничо-видобувна, металургійна промисловість, транспорт, а також підприємства і організації комунальної сфери України. Здобувачі вищої освіти мають можливість здобути знання із суміжних галузей, розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми з проєктування об’єктів електротехніки та мехатроніки з використанням сучасних програмних засобів тривимірного моделювання та автоматизації та інші освітні компоненти завдяки можливості формування гнучкої індивідуальної траєкторії навчання та наявності сертифікатної програми «Інженерне проєктування електротехнічних та мехатронних систем».

Інтереси роботодавців враховані в аспекті прагнення підготувати фахівця з розвинутими професійними компетентностями, які могли б демонструвати свої знання, уміння і навички, необхідні для здійснення фахової діяльності у галузі електричної інженерії: електротехнічні та електромеханічні служби підприємств, наукових та проектних установ; підприємства електроенергетичної галузі, включаючи паливно-енергетичний комплекс; системи автоматизації виробництва, передачі, розподілення та перетворення електричної енергії на електричних станціях, в електричних мережах і системах та їх інжиніринг; електротехнічне устаткування, електромеханічне та комутаційне обладнання, електромеханічні, електротехнічні комплекси та інтелектуальні системи керування ними.

Роботодавці беруть активну участь в освітньому процесі, покращенню матеріально-технічної бази, проведення переддипломної практики у своїх організаціях та працевлаштуванню випускників.

Громадське обговорення освітньо-професійної програми

Запрошуємо всіх стейкхолдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського, представників інших груп стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітніх програми.

Анкета для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійних програм для роботодавців та наукової спільноти

Анкета для випускників, здобувачів вищої освіти

Освітньо-професійні програми та начальні плани

Освітньо-професійна програма 2023Завантажити
Навчальний план (денна форма) 2023Завантажити
Навчальний план (денна прискорена форма) 2023Завантажити
Навчальний план (заочна форма) 2023Завантажити
Навчальнийй план (зачна прискорена форма) 2023 Завантажити
Освітньо-професійна програма 2022Завантажити
Навчальний план (денна форма) 2022
Завантажити
Навчальний план (денна прискорена форма) 2022Завантажити
Навчальний план (заочна форма) 2022Завантажити
Навчальний план (заочна прискорена форма) 2022Завантажити
  
Освітньо-професійна програма 2021Завантажити
Навчальний план (денна форма) 2021Завантажити
Навчальний план (денна прискорена форма) 2021Завантажити
Навчальний план (заочна форма) 2021Завантажити
Навчальний план (заочна прискорена форма) 2021Завантажити
Навчальний план перехідний (денна форма) 2020Завантажити
Навчальний план перехідний (заочна форма) 2020Завантажити

Рецензії та відгуки на освітньо-професійну програму 2022

Рецензія від завідувача відділу електромеханічних
систем Інституту електродинаміки Національної
академії наук України, Мазуренка Л.І.
Завантажити
Рецензія від завідувача кафедри автоматизованих
електромеханічних систем в промисловості та
транспорті Криворізького національного
університету, д.т.н., професора Сінчука О.М.
Завантажити
Відгук від генерального директора компанії ТОВ
«Енерсіс Україна», Саханенкова А.В.
Завантажити
Відгук від генерального директора компанії ТОВ «СВ
Альтера Київ», Ткаченка В.В.
Завантажити
Відгук від генерального директора компанії ТОВ
“ДОЛАЙТ”,Хмельова О.М.
Завантажити

Рецензії та відгуки на освітньо-професійну програму 2023

Відгук директора Київської міської інноваційної
галузевої організації роботодавців «Центр
ресурсоефективного та чистого виробництва, Андрія
ВОРФОЛОМЕЄВА
Завантажити
Відгук в.о. директора Інституту загальної
енергетики НАН України, Віталія БАБАКА
Завантажити
Відгук від генерального директора компанії
ТОВ «СВ Альтера Київ», Владислава ТКАЧЕНКА
Завантажити
Рецензія від завідувача відділу електромеханічних
систем Інституту електродинаміки Національної
академії наук України, Леоніда МАЗУРЕНКА
Завантажити

Витяги з протоколів засідання кафедри автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів

Витяг з протоколу №1 від 31.08.2021 року про
створення проєктної групи з розробки та оновлення
освітньої програми
Завантажити
Витяг з протоколу №2 від 15.09.2021 року про
обговорення пропозицій щодо зміни ОП від
роботодавців
Завантажити
Витяг з протоколу №3 від 13.10.2021 року про
внесення змін до проєкту освітньої програми
Завантажити
Витяг з протоколу №4 від 4.11.2021 року про
затвердження освітньої програми
Завантажити
Витяг з протоколу №23 від 14.06.22 про затвердження
силабусів освітніх компонентів та змін в них на 2022/2023
навчальний рік
Завантажити
Витяг з протоколу №3 від 5.10.2022 року про створення
проєктної групи з розробки та оновлення
освітньої програми
Завантажити
Витяг з протоколу №6 від 23.11.2022 року про
внесення змін та затвердження освітньої програми
Завантажити