Освітні компоненти (магістри)

Відповідно до розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 р.) вибіркові дисципліни-дисципліни вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані, на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю. Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для кожного рівня вищої освіти.

Згідно з Положенням про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського студенти обирають освітні компоненти з Ф-каталогу на платформі  ІС my.kpi, формуючи таким чином індивідуальну освітню траєкторію.

Каталоги вибіркових освітніх компонентів

Ф-каталог вибіркових освітніх компонентів
освітньо-професійної програми «Інжиніринг
інтелектуальних електротехнічних та
мехатронних комплексів» за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти за
спеціальністю 141 «Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка»
  Завантажити   
Результати обрання вибіркових навчальних
дисциплін на 2022/2023 навчальний рік
Завантажити
F – CATALOG ELECTIVE EDUCATIONAL DISCIPLINES
CYCLE OF PROFESSIONAL TRAINING
second (master’s) level of higher education according
to the educational and professional program
Engineering of Intellectual Electrotechnical and
Mechatronic Complexes in specialty
141 Electric Power Engineering, Electrotechnics and
Electromechanics
Завантажити

Силабуси освітніх компонентів (ОК) ОПП 2023

Обов’язкові освітні компоненти циклу загальної підготовки

Код ОКНазва ОКСилабусСилабус (Eng)Персональна
сторінка
викладача
ЗО 01  Інтелектуальна
власність та
патентознавство
Ромашко
Алла
Сазонівна
ЗО 02  Основи
інженерії та
технології
сталого
розвитку
Чернецька
Юлія
Валентинівна
ЗО 03  Практичний
курс іноземної
мови для ділової
комунікації
Кравченко
Тетяна
Василівна
ЗО 04  Менеджмент
стартап-
проектів
Єрешко
Юлія
Олександрівна

Обов’язкові освітні компоненти циклу професійної підготовки

Код ОКНазва ОКСилабусСилабус (Eng)Персональна
сторінка
викладача
ПО 01  Інжиніринг
електротехнічних
та мехатронних
систем
Босак А.В.
ПО 02  Інтелектуальні
системи прийняття
рішень
Кулаковський Л.Я.
ПО 03  Системи
автоматизованого
проектування
електромеханічних
систем та
комплексів
Лістовщик Л.К.
ПО 04  Надійність
електротехнічних
та мехатронних
систем
Городецький В.Г.
ПО 05  Комп’ютерне
управління
технологічними
процесами,
експериментом,
обладнанням
Торопов А.В.
ПО 06  Віртуальні
прилади
інженерних
досліджень
Терентьєв О.М.
ПО 07Основи наукових
досліджень
Розен В.П.
ПО 08Інжиніринг
електротехнічних
та мехатронних
систем. Курсовий
проєкт
Босак А.В.
ПО 09  ПрактикаГородецький В.Г.
ПО10  Виконання
магістерської
дисертації
Зайченко С.В.

Вибіркові освітні компоненти циклу професійної підготовки

Код ОКНазва ОКСилабусСилабус (Eng)
ПВ 01Технічне регулювання,
стандартизація та сертифікація в
енергетиці
ПВ 01Інтелектуальні системи
автоматичного керування
ПВ 01Комп’ютерні системи керування
термохімічними та
електрохімічними процесами
видобутку водню
ПВ 01Комп’ютерне моделювання процесів у електротехнічних системах
ПВ 02Технічні ризики
ПВ 02Технологія виробництва енергії їз
традиційної сировини та в
альтернативних джерелах енергії
ПВ 02Моделювання електрохімічних та
теплових процесів при
виробництві водню
ПВ 03Енергозберігаючі інтелектуальні
машини та обладнання
електромеханічних та мехатронних
систем
ПВ 03Фундаментальні основи
раціонального використання
традиційних і альтернативних
паливно-енергетичних ресурсів
ПВ 03Інфраструктура технологій
виробництва та акумулювання
водню для енергетики та
транспорту
ПВ 04 Водневі транспортні технології
ПВ 04Теоретичні основи і прикладні
аспекти біоенергетичних
технологій
ПВ 04Основи теорії технічної
діагностики
ПВ 05Комплексне використання ресурсної
бази традиційної і відновлювальної
енергетики
ПВ 05Інжиніринг і технічне регулювання
у сфері виробництва та
використання водню
ПВ 05Управління ефективністю
енерговикористання
електротехнічних
комплексів
ПВ 06Оптимізація режимів
електроенергетичних систем